ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539-2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..