ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ในการประชุมสภาตำบลเสอเพลอ เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2534   ประธานสภาตำบล  นายปั่น  พรหมสิทธิ์     และชาวบ้านตำบลเสอเพลอได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล      เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสศึกษาต่อ    ในระดับมัธยมศึกษา  เนื่องจากที่สาธารณะประโยชน์    ของสภาตำบลเป็นศูนย์กลางของตำบลเสอเพลอ     มีพื้นที่เหมาะสมไม่ห่าง จากที่พักอาศัยของผู้ปกครองและนักเรียน   และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย   ซึ่งผู้ปกครองบางคน ก็มีรายได้ไม่พอที่จะส่งลูกหลานไปเรียนที่ห่างไกลในขณะเดียวกัน นายปาน อัมพันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ได้แต่งตั้งนายวีระชัย สดสุชาติ     อาจารย์  2  โรงเรียนพันดอนวิทยา เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งโรงเรียนสาขา กับสภาตำบลเสอเพลอ และหน่วยงานต่าง ๆ                สภาตำบลเสอเพลอ  ได้มีมติในการประชุมสภาตำบลเสอเพลอ  ครั้งที่   7/2534 ให้จัดตั้ง โรงเรียนพันดอนวิทยา  สาขา  เสอเพลอ    โดยสภาตำบลได้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์  จำนวน  100  ไร่  สำหรับเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลเสอเพลอ ที่บ้านสงเปลือย หมู่ที่  9  โดยเสนอเรื่องผ่านกรมสามัญศึกษา  และได้รับหนังสือ  ที่ ศธ 0806/13325  ลงวันที่ 7  พฤษภาคม  2535  แจ้งให้จัดตั้ง   โรงเรียนพันดอนวิทยา สาขา เสอเพลอ    โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณวัดโนนพระ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่  9    และได้ทำพิธีมอบอาคาร ชั่วคราว เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2535  โดยมี นายองอาจ  วุฒิเสน ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี      เป็นประธานในการรับมอบอาคารเรียนชั่วคราวและเปิดป้ายโรงเรียนพันดอนวิทยา สาขา เสอเพลอ      เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2538  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะ  โรงเรียนพันดอนวิทยา สาขา  เสอเพลอให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเอกเทศโดยให้ชื่อว่าโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวีระชัย  สดสุชาติ  เป็นครูใหญ่โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ปัจจุบัน มีนายปัญญา  ชูพรหมวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน