วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)  โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม

       ภายในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รักการอ่านเป็นนิสัย  ใส่ใจสุขภาพดี  มีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          ปรัชญา

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก