พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
         พันธกิจ

1.ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล
   เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

3.พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดีโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

                4.พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

5.ส่งเสริมผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                             
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
   ศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดอัตโนมัติที่มีคุณภาพเพื่อให้ครูและ
   ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

3.ผู้เรียนมีสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดีโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

            4.ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

5.ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            6.มีแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม

               ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน