ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2555

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1

7

12

19

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2

12

8

20

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3

38

23

61

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4

22

13

35

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  5

4

8

12

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6

51

45

96

รวม

134

109

243