ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย สดสุชาติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายอานน รักการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ชูพรหมวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต บุญสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล วังคำแหง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่พันตรี วีรพจน์ จันทรเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน