คณะผู้บริหาร

ว่าที่พันตรี วีรพจน์ จันทรเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวีรยา อุปศักดิ์
รักษาการรองผู้อำนวยการ

นางสาววันศรี ชื่นจอหอ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางศิริพร สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางวนิดา ศรีคำหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางฐิติมา ศิริบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายบุดดา คุณาวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน