ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาณี สุวรรณภักดี
ครู คศ.3