กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประภา คำวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.วันศรี ชื่นจอหอ
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา สุวรรณน้อย
ครู คศ.1

นางสาวณัชชนม์ สารีโท
พนักงานราชการ