ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประภา คำวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.วันศรี ชื่นจอหอ
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา สุวรรณน้อย
ครู คศ.1

นางสาวปนิดา วโรรส
พนักงานราชการ