กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ แสงใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ