ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ แสงใส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ ยศสงคราม