ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุดดา คุณาวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิทธิพงษ์ ยิ้มเจริญ
ครู คศ.1