กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุดดา คุณาวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอิทธิพงษ์ ยิ้มเจริญ
ครู คศ.1