ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวนิดา ศรีคำหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพุทธิรัตน์ ศรีทรัพย์
ครู คศ.1