ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฐิติมา ศิริบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลักษณี วังทะพันธ์
ครู คศ.3

นางศิริพร สุขเกษม
ครู คศ.3