คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083-3455162
ชื่อ-นามสกุล : นางขานทอง มูลปาก
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 085-2881688
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา ศรีคำหาญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-8625221
ชื่อ-นามสกุล : นางทองสุข ประสารศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 087-2308104
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ พรมสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 092-8200201
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลัย บำรุงกูล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาณี สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086-2304547
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร เหง้าพรหมมินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 080-7475665
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ พ.ต.วีรพจน์ จันทรเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 088-3346007